Nyhed

Du risikerer at drikke kaffe dyrket under slavelignende forhold

10. mar 2016

Brasiliens kaffeindustri har massive problemer med slavelignende arbejdsforhold, livsfarlige pesticider og manglende beskyttelsesudstyr. Danwatch har konfronteret nogle af verdens største kaffevirksomheder med ulovlighederne. Flere indrømmer, at de reelt ikke har styr på, om kaffe fra problematiske plantager ender i deres produkter. Og kaffegiganten Nestlé medgiver at have købt kaffe fra to plantager, hvor myndighederne i 2015 befriede arbejdere fra slavelignende forhold.

Gældsslaveri, børnearbejde, livsfarlige pesticider, manglende beskyttelsesudstyr og fravær af arbejdskontrakter. Danwatch har været i Brasilien og kan dokumentere, at kaffearbejdere i verdens største kaffenation arbejder under forhold, der strider mod brasiliansk lovgivning og internationale konventioner.

Danwatch har konfronteret internationale og danske kaffevirksomheder med de ulovlige arbejdsforhold. Flere indrømmer, at kaffe fra plantager med arbejdsforhold, som i brasiliansk lov defineres som ”slavelignende” kan være endt i deres kaffe.

Når du køber kaffe i supermarkedet, risikerer du derfor, at bønnerne er plukket af mennesker, der bliver indkvarteret uden adgang til rent drikkevand eller er fanget i en gældsspiral, som reelt gør det umuligt for dem at forlade kaffeplantagen.

Slavelignende arbejdsforhold

Danwatch har været med de brasilianske myndigheder på inspektion og kortlagt kaffens vej fra nogle af de kaffeplantager, hvor myndighederne karakteriserer forholdene som slavelignende.

-Læs reportage fra en myndighedsinspektion, som Danwatch deltog i, hvor 17 mænd, kvinder og børn blev befriet fra slavelignende forhold.

På den baggrund kan Danwatch dokumentere, at kaffe fra plantager med slavelignende arbejdsforhold er blevet opkøbt og videresolgt af mellemhandlere, der sælger kaffe til verdens største kaffevirksomheder.

Virksomhederne Nestlé og Jacobs Douwe Egberts sidder tilsammen på ca. 40 procent af det globale kaffemarked og står bag mærker som Nescafé, Nespresso, Gevalia og Senseo. Begge virksomheder indrømmer, at kaffe fra plantager med slavelignende arbejdsforhold kan være endt i deres kaffe. Nestlé indrømmer desuden at have købt kaffe fra to plantager, hvor de brasilianske myndigheder i juli 2015 befriede arbejdere fra slavelignende forhold.

Sådan lyder Nestlés og JDE's etiske retningslinjer

Verdens to største kaffevirksomheder, Nestlé og Jacobs Douwe Egberts, har begge etiske retningslinjer, som de og deres leverandører forpligter sig til at overholde. Fælles for retningslinjerne er, at menneskerettighederne skal overholdes, og at de hverken accepterer børnearbejde eller tvangsarbejde. Desuden skal leverandøren sikre ordentlige arbejdsforhold, hvor den lovlige arbejdstid overholdes, og arbejderne minimum modtager den lovlige minimumsløn. Nestlé nævner desuden specifikt, at arbejderne skal have adgang til rent drikkevand, og at leverandøren skal sørge for et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

https://www.jacobsdouweegberts.com/globalassets/about-us/ethics—integrity/supplier_code_of_conduct_july2015.pdf,

https://www.nestle.com/asset-library/documents/library/documents/suppliers/supplier-code-english.pdf

Både Nestlé og Jacobs Douwe Egberts har udarbejdet etiske retningslinjer for deres kaffeindkøb, hvor de stiller krav om, at deres underleverandører skal leve op til en række internationale konventioner – herunder menneskerettighederne og centrale ILO-konventioner.

Efter Danwatchs undersøgelse erkender begge virksomheder, at der er behov for at gøre mere for at løse problemerne i den brasilianske kaffeproduktion.

”Vi er fast besluttede på at løse dette komplekse problem i tæt samarbejde med vores leverandører, som vi har kontaktet”, skriver Nestlé.

Jacobs Douwe Egberts oplyser også, at virksomheden efter Danwatchs henvendelse har taget kontakt til alle underleverandører for at bede dem forklare, hvordan de sikrer sig mod at videresælge kaffe fra plantager med slavelignende arbejdsforhold.

– Læs Nestlé og Jacobs Douwe Egberts’ reaktioner og få hele historien om kaffens vej fra plantager med slavelignende forhold.

Offentlige indkøb af problematisk kaffe

En række danske kaffevirksomheder, som bl.a. leverer kaffe til kommuner og regioner, køber også kaffe fra mellemhandlere, der har handlet med plantager med slavelignende arbejdsforhold.

Danwatch har henvendt sig til Kommunernes Landsforening (KL) for at spørge, hvordan KL har det med risikoen for, at kommunerne køber kaffe, der er plukket under slavelignende forhold.

KL’s chefjurist oplyser, at det har KL ”ingen mening om”, men at der ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for, at kommunerne stiller krav om, at deres kaffe ikke må være produceret under slavelignende forhold.

Danwatch har også konfronteret Danske Regioner med risikoen for at købe kaffe produceret under slavelignende forhold. Regionerne stiller i dag krav til, at nationale love og internationale konventioner skal overholdes af deres fælles kaffeleverandør.

Da regionernes kaffeleverandør kan garantere ikke at have købt kaffe fra de specifikke plantager med slavelignende forhold, som indgår i Danwatchs stikprøvekontrol, mener ansvarlig for regionernes fælles kaffeindkøb, Annette Bjørn, at kaffeleverandøren lever op til aftalen. I fremtiden forventer hun dog, at regionerne vil købe mere certificeret kaffe, hvor der stilles minimumskrav til arbejdsforholdene. I dag er under én procent af regionernes kaffe certificeret.

– Læs mere om, hvordan det offentlige Danmark risikerer at servere kaffe plukket under slavelignende forhold.

Brud på internationale konventioner

ILO: Retten til et sikkert og sundt arbejdsmiljø
Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har i konvention 155 formuleret minimumskrav til sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Konventionen nævner specifikt arbejdsgiverens forpligtelser i forbindelse med kemikalier såsom pesticider, der ikke må udgøre en sundhedsfare for de ansatte. I den forbindelse er det arbejdsgiverens ansvar at stille det nødvendige sikkerhedsudstyr til rådighed. Både Danmark og Brasilien har ratificeret konventionen.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=70064
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102571

FN’s børnekonvention
Ifølge FN’s børnekonvention artikel 32 har børn ret til beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og mod at skulle udføre arbejde, som kan være farligt, gribe ind i barnets uddannelse eller skade barnets sundhed eller dets fysiske, psykiske, åndelige, moralske eller sociale udvikling. Både Brasilien og Danmark har ratificeret konventionen. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=60837, https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-11&chapter=4&lang=en

ILO’s konventioner om børnearbejde
ILO’s konvention 138 og 182 om børnearbejde slår fast, at børn som udgangspunkt først bør arbejde, når de er over den skolepligtige alder, samt at børn ikke må udføre arbejde, som kan skade deres sundhed eller udvikling – herunder må børn ikke udsættes for gældsslaveri eller slavelignende forhold. Både Danmark og Brasilien har ratificeret konventionerne.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22899, https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=22733

Det siger brasiliansk lov

Slavelignende arbejdsforhold
Det er ulovligt at udsætte en person for forhold, der er slavelignende, herunder at udsætte en person for tvangsarbejde eller nedværdigende arbejdsforhold og at begrænse en persons bevægelsesfrihed på grund af gæld til en arbejdsgiver eller til en agent, ifølge den brasilianske straffelovs artikel 149.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm

Børnearbejde
Det er ulovligt for børn under 16 år at arbejde på brasilianske kaffeplantager, mens arbejdet på kaffeplantagerne er tilladt for unge mellem 16 år og 18 år, så længe arbejdet ikke forhindrer deres skolegang. Se den brasilianske arbedstagerlov (CLT, artikel 403): http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm

Pesticider og beskyttelsesudstyr
Ifølge en lovbestemmelse fra det brasilianske beskæftigelsesministerium er arbejdsgiveren ansvarlig for at udstyre arbejderne med beskyttelsesudstyr, som svarer til den risiko, arbejderen udsættes for. Arbejdsgiveren er også ansvarlig for at sørge for, at beskyttelsesudstyret renses forsvarligt og er i ordentlig stand, inden det anvendes igen, og arbejdsgiveren har ansvaret for at forbyde, at arbejdere påfører pesticider i deres eget tøj. Arbejdsgiveren er desuden ansvarlig for at oplære arbejderne i korrekt håndteringen af pesticiderne. http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr31.htm#31.8_Agrotóxicos,_Adjuvantes_e_Produtos_Afins__

Kontrakter
Det er ulovligt for både fastansatte og midlertidigt ansatte at arbejde uden en officiel kontrakt i det officielle arbejdsdokument Carteira de Trabalho. Det fremgår af den brasilianske arbejdstagerlov, CLT.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Lei/L11718.htm

 Livsfarlige pesticider uden beskyttelsesudstyr

Udover problemerne med slavelignende arbejdsforhold er det mest alvorlige problem for kaffearbejderne på de brasilianske plantager, at kaffen må sprøjtes med livsfarlige og sygdomsfremkaldende pesticider, som er ulovlige i Danmark og EU.

Nogle af pesticiderne er så giftige, at man kan dø af at få dem på huden. Alligevel sprøjter mange arbejdere kaffebuskene med pesticider uden at bære det lovpligtige beskyttelsesudstyr.

”Stofferne er forbudt i Danmark og EU, fordi de er ekstremt giftige og kan give alvorlige akutte og langsigtede helbredsproblemer”, siger overlæge på arbejdsmedicinsk klinik i Odense Erik Jørs.

Det er tilladt at sprøjte brasiliansk kaffe med livsfarlige pesticider, som er ulovlige i Danmark og EU. Foto: Maurilo Clareto Costa.

Santo Antonio do Amparo, MG - 10/07/2015_DanWatch - Samambaia Farm, certified by Rainforest Alliance. Photo: Lilo Clareto/DanWatch

Erik Jørs har i mange år beskæftiget sig med brugen af pesticider i udviklingslande og fortæller, at forskerne bl.a. mistænker stofferne for at skade forplantningsevnen og forårsage Parkinsons-lignende symptomer som f.eks. rystende hænder og bevægelsesproblemer.

Danwatch har interviewet brasilianske kaffearbejdere, der har påført pesticider uden tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr, og som i dag har problemer med hænder, som ikke vil lystre, og fødder, der føles som om, de sover.

– Se video af kaffearbejderen Francisco Paulo Pereira, der har påført pesticider på en brasiliansk kaffeplantage uden beskyttelsesudstyr.

Læs kaffeplukkeren Ronaldo Vicente Antonios historie. Han påførte i årevis pesticider uden tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr. I dag har han svært ved at kontrollere sine hænder og kan ikke selv knappe sin skjorte.

Danwatch har spurgt en række kaffevirksomheder, om de kan garantere, at arbejderne på de plantager, de køber kaffe fra, bliver udstyret med det påkrævede beskyttelsesudstyr, når de påfører pesticider. Nogle kaffevirksomheder indrømmer, at det er vanskeligt at udstikke den slags garantier, andre har undladt at besvare spørgsmålet.

Læs mere om de livsfarlige pesticider, der er tilladt på brasilianske kaffeplantager.

Brasilien er verdens største kaffenation

Brasilien er det land i verden, som eksporterer mest kaffe. I 2014 eksporterede Brasilien i alt 2.185.200 ton kaffe, svarende til knap 32 procent af verdens samlede kaffeeksport.  

Brasilien er også uden sammenligning det land, der eksporterer mest kaffe til Danmark. I 2014 importerede Danmark i alt 5.378 ton grønne kaffebønner fra brasilien svarende til 32,5 procent af Danmarks samlede kaffeimport, som udgjorde 16.546 ton i 2014.

Kilder: http://comtrade.un.org/data/, http://www.ico.org/historical/1990%20onwards/PDF/2a-exports.pdf

Børn plukker kaffe i Brasilien

Danwatchs undersøgelse viser også, at børnearbejde fortsat er et problem på brasilianske kaffeplantager. To drenge på henholdsvis 14 og 15 år, som havde plukket kaffe, blev f.eks. befriet fra slavelignende arbejdsforhold under en myndighedsinspektion, som Danwatch deltog i under kaffehøsten i juli 2015.

De brasilianske myndigheder har ikke præcise opgørelser over, hvor mange børn der i alt arbejder på kaffeplantagerne. Men i Brasiliens største kaffeproducerende stat, Minas Gerais, arbejdede 116.000 børn fra fem til 17 år i landbruget i 2013. Heraf var 60.000 under 14 år, viser tal fra de brasilianske myndigheders analyseinstitut IBGE.

– Læs mere om problemerne med børnearbejde i Brasiliens kaffeproduktion.

Sideløbende med de alvorlige problemer med børnearbejde, livsfarlige pesticider og slavelignende arbejdsforhold plages Brasiliens kaffeindustri også af en række andre problemer. Brasilianske arbejdstagerorganisationer vurderer, at op mod halvdelen af kaffearbejderne arbejder uden lovpligtige kontrakter og peger desuden på problemer med bl.a underbetaling og alvorlige arbejdsulykker.

Sådan afdækkede Danwatch de brasilianske kaffearbejderes forhold

– Danwatch har besøgt Brasiliens største kaffeproducerende stat, Minas Gerais, hvor halvdelen af Brasiliens kaffe bliver dyrket. Vi har besøgt kaffeplantager, interviewet kaffearbejdere, fagforeninger, eksperter og lokale myndigheder.  

– Danwatch har været med politiet og det brasilianske beskæftigelsesministerium på inspektion på en brasiliansk kaffeplantage, hvor 17 mænd, kvinder og børn, som var ofre for menneskehandel, blev befriet fra slavelignende forhold. To børn på henholdsvis 14 og 15 år havde arbejdet med at plukke kaffe på plantagen.

– Vi har fået adgang til mere end 15 fortrolige rapporter fra det brasilianske beskæftigelsesministerium, der beskriver, hvordan arbejdere på andre kaffeplantager er blevet befriet fra slavelignende forhold.

– Danwatch er i besiddelse af dokumenter fra retssager, udklip fra kaffekooperativers udgivelser, eksportdokumenter etc., som beskriver, hvordan kaffe fra plantager med slavelignende forhold er blevet videresolgt til internationale kaffeeksportører.

– Danwatch har sendt surveys til brasilianske kaffekooperativer, internationale kaffeeksportører samt internationale og danske kaffevirksomheder og kaffemærker for at dokumentere, hvor kaffen fra plantagerne med slavelignende forhold er endt.

– Danwatch har således led for led sporet kaffens vej fra kaffeplantager, hvor myndighederne har befriet arbejdere fra slavelignende forhold, til kooperativer, mellemhandlere og videre ud på verdensmarkedet.  

Danwatch har gennemgået alle danske offentlige udbud af kaffe fra januar 2012 til marts 2015 over en værdi af 500.000 kr. Udbuddene omfatter 37 danske kommuner, samtlige regioner og en lang række andre offentlige institutioner.

– Danwatch har desuden fået aktindsigt i de kontrakter, de fem danske regioner har indgået om fælles indkøb af kaffe.

– Danwatch har gennemgået det brasilianske landbrugsministeriums database over pesticider godkendt til kaffedyrkning og sammenlignet de aktive ingredienser i pesticiderne med EU’s klassificering af pesticiderne:

http://agrofit.agricultura.gov.br/agrofit_cons/principal_agrofit_cons
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=homepage&language=EN.

– Danwatch kan derfor slå fast, at en lang række af de pesticider, som må anvendes på brasilianske kaffeplantager, er klassificeret som akut toksiske og hverken må anvendes i Danmark eller resten af EU.

– Danwatch fik dernæst adgang til myndighederne i kaffestaten Minas Gerais’ database over solgte pesticider og kan dokumentere, at tonsvis af farlige pesticider bliver solgt i de tre områder af Minas Gerais, hvor størstedelen af kaffeplantagerne ligger.

– Danwatch har interviewet eksperter, fagforeninger og kaffearbejdere, som samstemmende fortæller, at kaffearbejdere påfører pesticider uden beskyttelsesudstyr.

– Danwatch har interviewet arbejdere, som har påført pesticider helt uden eller med mangelfuldt beskyttelsesudstyr, og som i dag er alvorligt syge.

UndersøgelseBitter kaffe

Danwatch har besøgt Brasiliens største kaffeproducerende stat, Minas Gerais, hvor halvdelen af Brasiliens kaffe bliver dyrket. Vi har besøgt kaffeplantager, interviewet kaffearbejdere, fagforeninger, eksperter og lokale myndigheder.

Danwatch har været med politiet og det brasilianske beskæftigelsesministerium på inspektion på en brasiliansk kaffeplantage, hvor 17 mænd, kvinder og børn, som var ofre for menneskehandel, blev befriet fra slavelignende forhold. To børn på henholdsvis 14 og 15 år havde arbejdet med at plukke kaffe på plantagen.

RelateredeNyheder

Nyt undervisningsmateriale fra Danwatch: Moderne slaveri i din kaffekop

Danwatch udgiver nyt, gratis undervisningsmateriale til folkeskolens 8.-9. klasser i samfundsfag. ‘Moderne slaveri i din kaffekop’ har fokus på den globale kaffeindustri, og skal være med til at gøre fremtidens forbrugere mere kritiske og bæredygtige.

Danwatch-rapport fører til politisk høring i Brasilien

Onsdag var repræsentanter fra kaffeindustrien i Brasilien samlet til en høring om de slavelignende arbejdsforhold på kaffeplantager, som Danwatch afslørede tidligere i år.

Udenrigsministeren i samråd efter Danwatch-afsløringer

Christian Juhl (EL) indkalder udenrigsminister Kristian Jensen (V) i åbent samråd på baggrund af Danwatch-undersøgelse, der dokumenterer slavelignende arbejdsvilkår i den brasilianske kaffeindustri

Brasiliansk kaffe sprøjtes med livsfarlige pesticider

I Brasilien må kaffe sprøjtes med pesticider, der er forbudt i Danmark og EU, fordi de er ekstremt giftige og sygdomsfremkaldende. Mange arbejdere påfører pesticiderne uden tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr, og pesticidforgiftning er udbredt. Selv drikkevandet indeholder spor af de farlige pesticider.

Slavelignende arbejdsforhold hos leverandører til verdens største kaffevirksomhed

Kaffegiganten Nestlé erkender at have købt kaffe fra to plantager, hvor myndighederne i 2015 greb ind og befriede arbejderne fra slavelignende arbejdsforhold. Ligesom konkurrenten Jacobs Douwe Egberts har Nestlé desuden købt kaffe af mellemhandlere, som har handlet hos plantager med slavelignende arbejdsforhold. Kaffe produceret under slavelignende forhold kan også være endt hos andre store spillere på kaffemarkedet.

Kommuner risikerer at servere kaffe dyrket under slavelignende forhold

Kaffe fra plantager med slavelignende arbejdsforhold er blevet solgt via mellemhandlere, som forsyner leverandører til danske kommuner og regioner. Flere af kaffeleverandørerne kan ikke garantere, at deres kaffe er fri for bønner plukket under slavelignende forhold.

Film: Kaffearbejdere påfører pesticider uden beskyttelse

Francisco Paulo Pereira plejede at påføre pesticider på en kaffeplantage i Minas Gerais i Brasilien uden beskyttelsesudstyr. I dag er han meget syg og kan ikke mærke jorden under sig, når han går. Hør ham fortælle om, hvordan han lærte at bruge pesticider ved at læse etiketten på flaskerne.

Film: Kaffearbejder kunne ikke rejse fra plantagen

For fem år siden blev migrantarbejderen Wellington Antonio Soares og hans søn befriet af myndighederne fra slavelignende arbejdsforhold på en kaffeplantage i Minas Gerais, Brasilien. Arbejderne fik ulovligt lav løn og måtte leve med deres børn blandt store bunker affald. Selvom arbejderne ønskede at forlade plantagen, kunne de ikke, da de ikke havde råd til busrejsen hjem. Hør ham fortælle om forholdene på plantagen her.

Foto: Kaffearbejdere bliver befriet

Danwatch var med på en inspektion, da de brasilianske myndigheder befriede 17 mænd, kvinder og børn fra slavelignende forhold på en kaffeplantage i det sydlige Minas Gerais. Ifølge Beskæftigelsesministeriets inspektionsrapport var arbejderne ofre for menneskehandel. De plukkede kaffe uden løn, mens de oparbejdede gæld til plantageejeren. I høstsæsonen i juli og august 2015 befriede de brasilianske myndigheder i alt 128 arbejdere fra slavelignende vilkår. Se billeder fra inspektionen her.

Film: På inspektion med de brasilianske myndigheder

Danwatch var med på en inspektion, da de brasilianske myndigheder befriede 17 mænd, kvinder og børn fra slavelignende forhold på en kaffeplantage i det sydlige Minas Gerais. Ifølge Beskæftigelsesministeriets inspektionsrapport var arbejderne ofre for menneskehandel. De plukkede kaffe uden løn, mens de oparbejdede gæld til plantageejeren. I høstsæsonen i juli og august 2015 befriede de brasilianske myndigheder i alt 128 arbejdere fra slavelignende vilkår. Se filmen fra inspektionen her.

Kaffeplantager i Brasilien bruger akut toksiske pesticider

I Brasilien må kaffe sprøjtes med pesticider, der er forbudt i Danmark og EU, fordi de er ekstremt giftige og sygdomsfremkaldende. Mange arbejdere påfører pesticiderne uden tilstrækkeligt beskyttelsesudstyr, og pesticidforgiftning er udbredt. Hør kaffearbejderen Elisabete Vitor da Costa fortælle, at kaffearbejderne ikke ved, hvordan de skal omgås de farlige pesticider.

Film: Kaffearbejdere skal underskrive blanke dokumenter

40-50 procent af kaffearbejderne i Brasilien arbejder uden en formel kontrakt, der giver dem ret til pension og sygedage. Hør kaffearbejderen Elisabete Vitor da Costa fortælle om, hvordan hun under kaffehøsten i 2014 var nødsaget til at underskrive blanke dokumenter i stedet for at modtage en officiel kontrakt.

Pesticidforgiftning er udbredt hos kaffearbejdere

Brugen af ekstremt giftige pesticider fører til pesticidforgiftning og kræver dødsofre i kaffestaten Minas Gerais, hvor kaffearbejdere bruger pesticider uden beskyttelsesudstyr. De nyeste tal fra Brasiliens nationale toksikologiske informationssystem, Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox) viser, at der i 2012 blev registreret 21 dødsfald i Minas Gerais som følge af forgiftning med pesticider anvendt i landbruget. I alt blev der i 2012 registreret 817 tilfælde af forgiftning med landbrugspesticider i kaffestaten Minas Gerais. Kaffeplukkeren Marluce Silva Braz oplevede at hendes hud på hænderne begyndte at brænde og fik væskefyldte blærer, som til sidst udviklede sig til kødsår, når hun høstede kaffe. Hør hende fortælle, hvordan pesticiderne ødelagde hendes hænder, selvom hun ikke engang påførte dem selv.