Sådan arbejder vi

Danwatch specialiserer sig i undersøgende journalistik, hvilket betyder, at vi afdækker strukturelle problematikker og tilsætter kontekst og perspektiv frem for at fokusere på enkelthistorier. Derfor bygger Danwatch-undersøgelser på langstrakte researchforløb i Danmark og globalt, der stiller særlige krav til grundighed og metode.

En Danwatch-undersøgelse er typisk dokumentation i form af artikler, billeder og video. Undersøgelserne afdækker økonomiske og politiske magthaveres krænkelser af mennesker og miljø på globalt plan.

Vores arbejde tager bl.a. udgangspunkt i internationale retningslinjer som

Metode

Undersøgende journalistik ligger til grund for alle vores undersøgelser, der tager udgangspunkt i deskresearch og/eller feltresearch. Alle større undersøgelser og udgivelser indeholder et metodeafsnit samt oplysninger om, hvilke data der er anvendt, og hvordan de er indsamlet. Danwatch undgår at bruge skjulte metoder til informationsindsamling med mindre informationerne ikke kan skaffes på anden vis og er af afgørende betydning for offentligheden.

Etiske retningslinjer

Danwatchs undersøgelser er altid uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Danwatch tilskriver sig nationale og internationale regler og principper for god presseskik- og etik, herunder Medieansvarsloven (Danmark) og International Federation of Journalists’ Declaration of Principles on the Conduct of Journalists (Internationalt).

Kildekritik og -beskyttelse

Danwatch oplyser identiteten af vores kilder, så vidt det er muligt uden at kompromittere deres sikkerhed. Kilder kan gives anonymitet, hvis de kan blive udsat for repressalier på grund af deres udtalelser eller samarbejde med Danwatch i almindelighed. Danwatch undersøger og vurderer kilders motiver og undersøger nøjagtigheden af oplysninger fra alle kilder og udviser forsigtighed for at undgå faktuelle fejl.

Høring af alle relevante parter

Før publicering af en undersøgelse, fremlægger Danwatch altid eventuel kritik for de implicerede parter. Eventuelle kommentarer fra kritiserede parter bliver bragt i sammenhæng med undersøgelsen eller på vores website i relation til kritikken. Hvis en kritiseret part ikke ønsker at udtale sig, skal det ligeledes fremgå af udgivelsen.

Hvis en virksomhed eller anden aktør, der er omtalt i en undersøgelse, er uenig i de faktiske oplysninger, som er lagt til grund for undersøgelsens konklusioner, har virksomheden mulighed for at give udtryk for sin opfattelse i en uredigeret kommentar, som vil blive offentliggjort på Danwatchs hjemmeside.

Klagevejledning

Hvis en virksomhed eller anden aktør, der er omtalt i en undersøgelse, mener, at Danwatch har tilsidesat god presseskik i forbindelse med undersøgelsen, er det muligt at klage over Danwatch til Pressenævnet. Der henvises til www.pressenaevnet.dk.

Uafhængighed

Danwatch undgår involvering i aktiviteter, der kan skade vores integritet og troværdighed som uafhængigt medie- og researchcenter.

Hos Danwatch tager vi altid kritisk og uafhængig stilling til hver eneste journalistisk publikation for at sikre, at alle informationer af væsentlig betydning bliver offentliggjort. I forbindelse med bundne projekter vil samarbejde med andre partnere og redaktionelle prioriteringer altid fremgå tydeligt, og Danwatch sikrer sig komplet redaktionel frihed i ethvert kontraktligt samarbejde vi indgår.